Několik slov k cílům a metodice práce s dětmi

Chceme, aby si děti osvojily dobré vlastnosti, ke kterým je lze snadněji vést při práci s kolektivem. K vlastnostem, které bychom takto chtěli rozvíjet, patří vytrvalost, cílevědomost, snaha po sebezdokonalování a dobrý vztah ke kamarádům.

Snažíme děti seznámit s co nejširším spektrem pozitivních lidských činností, aby pokud možno každý si našel nějakou činnost, na kterou je šikovný. To slouží nejen k tomu, aby každý v něčem vynikl a měl šanci prožít pocit úspěšnosti, ale může to i položit základ k orientaci na budoucí profesionální zaměření. Prožití pocitu úspěšnosti pak posiluje v dětech sebedůvěru, která je důležitým předpokladem prevence před negativními sociálními jevy. Kromě nejrůznějších druhů sportů, zkoušíme prožít s dětmi dobrodružství vědecké práce v různých oborech, zkoušíme technické dovednosti od dílenských řemesel přes elektroniku, chemii a nejrůznější práci s výpočetní technikou. Pokoušíme se dětem dát poznat radost z tvůrčí práce. Děti mají možnost působit ve výtvarném kroužku, zkusit hrát v zábavných divadelních představeních, mohou se aktivně podílet i na dramaturgické, scénografické a režijní práci.

Vycházíme ze zásady, že každé dítě svou osobností obohacuje prostředí ve kterém tráví volný čas a dává svůj rozměr společným programům. Není však vždy jasné zda pobyt v kroužcích a táborech dává dětem to, co právě nejvíce potřebují. Proto o podstatných potřebách či problémech dítěte je třeba komunikovat s rodinou, formou porad mezi vedoucími různých programů, kteří zaručují různý pohled na jdenotlivé dítě.

Osvědčila se praxe, při které jsou děti hodnoceny bodováním. Kromě hodnocení jejich aktivity na kroužcích je-li to možné, je vhodné hodnotit jejich práci ve škole, doma i v jiné zájmové činnosti. Dobré výsledky v základních povinnostech dítěte by měly být preferovány. Pokud si například dítě během pololetí podstatně zlepší prospěch ve škole a prokáže to na kroužku, bude to pro něj větší bodový zisk, než který může získat během pololetí v klubu.

Jsme organizací křesťanskou a snažíme se občas seznamovat děti s křesťanstvím. V rámci některých akcí se účastníme římskokatolických pobožností. Žádným způsobem však náboženskou výchovu dětem nevnucujeme, spíše ji představujeme. Proto ani nemůže naše činnost nahradit systematickou výuku náboženství.

Info z KSK:
Anketka:
Miniaplikace
Video:
Natáčíme...
Kontak: Úřední inicie:

Sídlo: U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 4
Předseda: Jaroslav Olšanský
Tel.: +420 222 823 222
Mobil: +420 603 256 411
E-mail: jaroslav.olsansky@intax.cz

Registrováno MV ČR dne 4.2.2005 pod čj.: KS/1-1/59 886/05-R
IČO: 26989603
DIČ: CZ26989603
Bankovní spojení: 195427564/0300